ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

Ακεραιότητα

Η ακεραιότητα αποτελεί για εμάς θεμέλιο της ομαδικότητας. Στην PANPACK πιστεύουμε ότι όταν ένα άτομο στερείται αυτής της αξίας, η αποτελεσματικότητα και η ευημερία του μειώνονται. Η ομάδα πρέπει να προστατεύει την πίστη και την αυτοεκτίμηση των ατόμων, για να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και την ολοκλήρωση τους.

Συμμετοχή

Η ισότητα και η εναρμόνιση των ανθρώπων με την ομάδα συνεπάγεται την εξέλιξή της και το κοινό όραμα. Στην PANPACK πιστεύουμε πως όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Όποιος συμμετέχει στην ομάδα μας τοποθετείται σε ένα επίπεδο τέλειας ανθρώπινης και κοινωνικής ισότητας.

Δικαιοσύνη

Στην PANPACK αξιολογούμε τους ανθρώπους με βάση την εκπαίδευσή τους και τη σχετική προηγούμενη εμπειρία. Στην ομάδα μας αναζητούμε ανθρώπους που ενστερνίζονται με ενθουσιασμό το όραμά μας, τους στόχους και τις αξίες μας. Τέλος αποφεύγουμε τις διακρίσεις κι πορευόμαστε με γνώμονα τη δικαιοσύνη.

Εργασία

Η ομάδα μας βασίζεται στη δουλειά όλων. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο όλοι στην ομάδα να είναι αφοσιωμένοι και να λειτουργούν σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας.

Κατανομή

Η δουλειά μας είναι αποτελεσματική και οι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της σωστής ανταλλαγής εμπειριών και δεξιοτήτων των ατόμων ως συνεισφορά προς όλα τα μέλη της ομάδας.

Ευθύνη και σκοπός

Η ευθύνη στο έργο που μας έχει ανατεθεί είναι η βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της επαγγελματικής αξιοπιστίας που χαρακτηρίζει την ομάδα. Το να γνωρίζουμε πώς να «ανταποκρινόμαστε» δίκαια στη δουλειά μας είναι ένα θεμελιώδες μέρος της δομής των σχέσεων της ομάδας. Η ενάρετη καθημερινότητα, η ισορροπία και η δικαιοσύνη αποτελούν πυλώνες του σκοπού μας.

Αλληλοβοήθεια

Στην ΡANPACK πιστεύουμε ότι η βοήθεια αποτελεί εγγύηση διαρθρωτικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης. Κανένα αποτέλεσμα ή στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς πιστή και συνεργασία για την υποστήριξη της ζωής της ομάδας. Η ενότητα είναι δύναμη και διασφαλίζεται από την αλληλοβοήθεια που στοχεύει στην ανάπτυξη όλων και συνεπώς της ίδιας της ομάδας.

Σεβασμός

Ο σεβασμός προς το άτομο πάντα χαρακτήριζε και έκανε την ομάδα εργασίας στην ΡAΝPACK ξεχωριστή. Πιστεύουμε ότι οι ρόλοι και οι δεξιότητες πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστά με τον ίδιο τρόπο. Ο σεβασμός για τις δεξιότητες πραγματοποιείται κατευθύνοντας τους ανθρώπους σύμφωνα με τις κλίσεις, τις στάσεις και τις ικανότητές τους μέσω μιας ειλικρινούς και ενδυναμωτικής διαδικασίας ανάθεσης.

Ανταγωνισμός

Στην ΡANPACK αναγνωρίζουμε τον ανταγωνισμό ως θεμελιώδη αξία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Ο εμπορικός ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομικών υποκειμένων αποτελεί ερέθισμα για την ανάπτυξη της επαγγελματικής ευθύνης των εμπλεκόμενων ατόμων και για την ωρίμανση μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης στην αναζήτηση και στην επιλογή των σωστών ευκαιριών.

Πελατοκεντρικό όραμα

Η μονάδα μέτρησης με την οποία μετράμε κάθε ατομικό και ομαδικό αποτέλεσμα είναι το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη. Στην ΡANPACK όλες οι διαδικασίες, οι ενέργειες, οι καινοτομίες και οι έρευνες στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του Πελάτη.

Ανοικτοί στην αλλαγή

Η δεκτικότητα στην αλλαγή και η καινοτομία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία. Στην ΡANPACK ευνοούμε την εποικοδομητική κριτική προκειμένου να αμφισβητήσουμε οποιαδήποτε προκαταρκτική κατάσταση. Η σύγκριση και η ευελιξία της σκέψης ευνοούν την υγεία. Κάθε άτομο πρέπει να έχει τη δυνατότητα, και το καθήκον, να εκφράσει τις ιδέες του, να τις μοιράζεται σε οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο, ώστε να έχει τη δική του θετική συμβολή στην ανάπτυξη της ομάδας.